Därför är personlarm nödvändigt inom vissa vårdyrken

Vården är en yrkeskategori där det kan förekomma hotfulla situationer. För att öka tryggheten och säkerheten på arbetsplatser inom vården är personlarm en viktig del. Det är speciellt viktigt vid ensamarbete och i utsatta situationer som personlarm spelar en betydande roll. När det gäller personlarm är det av vikt att rätt hjälp kommer i rätt tid.

Inom vissa vårdyrken finns det en högre risk att råka ut för hotfulla situationer. Därför är det nödvändigt med personlarm inom vissa yrkeskategorier inom vården. Personlarm gör arbetsmiljön säkrare. Speciellt vid ensamarbete där våld och hot i arbetsmiljön kan förebyggas spelar personlarm en viktig roll. Hjälp ska bara vara ett knapptryck bort när det finns risk för hotfulla situationer. Det inger en trygghet för personen som arbetar. När rätt hjälp kan komma till rätt plats i tid kan tryggheten öka. Vissa vårdyrken kommer till slut att tappa personal om det inte finns vissa tryggheter.

Tryggheten och säkerheten ökar med personlarm

När det förekommer arbete med personer som är okända och det inte finns någon kännedom om hur människor kan agera är ett personlarm en viktig faktor för tryggheten och säkerheten. Om personalen inom vården möter en våldsam eller utåtagerande person behöver hjälp kunna tillkallas. I fall vissa fall kan det handlar om liv eller död. Varför vårdpersonal är extra utsatta är just på grund av närkontakten med människor som kan agera hotfullt. Det finns även andra yrkeskategorier i samhället som är utsatta på liknande sätt.

Arbetsplatsen ska vara säker för alla

Det är på flertalet arbetsplatser inom vården där personalen kan bli utsatt för otrevligheter. Allt från akutmottagningar till särskilda boenden kan det förekomma olika hot mot personalen som arbetar. Det ska vara tryggt att arbeta och inte en fråga om att överleva på jobbet. Därför är det viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar och värnar om personalens trygghet och säkerhet. När ett personlarm väljs ut till personalen ska det även finnas en garanti på att hjälp kommer att komma till undsättning inom en rimlig tid. Det ska inte finnas några brister i sådant. Det skapar en otrygghet om hjälp inte kommer när någon kallar.